Safaa Gym Rules

ກົດລະບຽບຂອງ ຊາຟາຢິມ:

*ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບ,ກວດອີເມລ,ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ,ຫລືວ່າຫລິ້ນເກມໃນໄລຍະເວລາ 1.5 ຊົ່ວໂມງຂອງການເຝິກຊ້ອມ, ເວລາຢຸດພັກ(ຊົ່ວຄາວ)ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ດຶ່ມນ້ຳ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອກວດສອບໄລ້ຄ໌ເທິງເຟສບຸກ!
*ເມື່ອເຈົ້າມາຊ້າກວ່າ18:00ໂມງ,ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາອົບອຸ່ນຫ່າງກາຍດ້ວຍຕັວເຈົ້າເອງ(ໃນເວທີມວຍ)ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມນຳຜູ້ອື່ນ
*ປົດເກີບກ່ອນເຂົ້າສູ່ສະນາມເຝິກຊ້ອມ
*ຫ້າມຫຍ້ຳເຂົ້າຫນົມຢາງ,ຫ້າມໃສ່ເຄື່ອງປະດັບທຸກໆຊະນິດຫລືໃສ່ໂມງໃນລະຫວາງການເຝິກຊ້ອມ
*ຫ້າມຈົ່ງເລັບຕີນຫລືເລັບມື,ຖ້າບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຊ້ອມນຳຜູ້ອື່ນ
*ຜົມຍາວຕ້ອງມັດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ,ການປ່ຽນເຄື່ອງຊ້ອມແລະໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຄວນຈະໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນໂມງເຝິກຊ້ອມ
*ຊາຟາຢິມແມ່ນເຜີຍແຜ່ເພື່ອສັງຄົມ/ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຖາມຄວາມຍິນຍອມໃດ໋ໆທັງຊິ້ນໃນການເຜີຍແຜ່ຕີພິມກ່ຽວກັບການເຝິກຊ້ອມທາງກາຍະພາບອອກສູ່ສັງຄົມ

ຂໍຂອບໃຈນຳທຸກໆທ່ານທີ່ເຂົ້າໃຈແລະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື

Safaa Gym rules:

* No phones, checking emails, SMS, computers or game devices during sessions time 1.5 hours, rest time is to drink water not check how many likes your last picture got!
* By get in the gym late you will spend the same amount of time train by yourself in the ring before you join the class
* Keep your holy shoes outside the gym
* No chewing gum, jewelries or watches during the training
* Keep your finger and toe nails cut short otherwise no partners training
* Tie up hair, changing and toilet should be before training’s time
* Safaa Gym is open for social/mass media and we will not ask for permission to publish any materials.

Thank you for understanding